Algemene voorwaarden

CBW-erkenning

Woninginrichting-Aanhuis by Top Carpets is CBW-erkend. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die jou als consument extra goed beschermen. Ze zijn in samenwerking met de Consumentenbond opgesteld. Hierin zijn alle regels opgenomen die van belang zijn als je iets koopt, bijvoorbeeld over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie. Klik hier voor de algemene voorwaarden. Onze leveringsvoorwaarden vindt u onder het cbw logo.

cbw erkend


Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de
detailhandel in verf, kasten, wand- en raambekleding, vloeren en vloerverwarming, deuren en aanverwante
artikelen, tenzij de Verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard, dat andere voorwaarden van toepassing
zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking hebben dan op verkoop van gemelde
goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar analogie- van toepassing.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door Verkoper dan wel
door de feitelijke uitvoering van bestelling of door schriftelijke of elektronische opdracht van koper.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders. Een offerte is 14 dagen geldig, waarna er geen aanspraak meer door de Koper op kan
worden gemaakt.
3. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft
gesteld.

Artikel 3 Aanbod en tarief

1. Indien na het tot stand komen doch voor het uitvoeren van de overeenkomst enige kostprijsverhogende
omstandigheid optreedt, heeft Verkoper het recht de overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen. De
Koper heeft dan het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging
het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
2. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar
website worden met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze
gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden Verkoper niet. Verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze
onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

Artikel 4 Levering

1. Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven
levertermijn is indicatief. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn
van het product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper
binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de
bestelling zonder kosten te annuleren.
2. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Koper alleen de mogelijkheid tot
gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang
vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen
door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.
3. Door de Koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende
betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij Verkoper, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 14
dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat
waarin ze zijn afgeleverd.
4. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid
4 bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden
geruild of retour gegeven.
5. Goederen die ten behoeve van Koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van Verkoper als
Verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. voor Koper als Koper de maat heeft opgegeven en conform op het
bestelformulier als maat/maten is vermeld.
6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijkingen ten opzichte van in de winkel getoonde
monsters in bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft plaatsgevonden en deze
goederen gering afwijken van de eerste bestelling.
7. Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van verkopers. Tijdens
het vervoer door derden van de goederen van Verkoper naar de door Koper aangegeven plaats, geschiedt het
transport voor risico van koper.
8. Verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.
9. Ingeval mede tot verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering – hoe
dan ook – geacht worden voltooid te zijn zodra het verkochte is aangebracht.

Artikel 5 Uitgestelde levering

1. Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat Koper ze niet kan of wil
aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien deze ook wordt geweigerd,
is Verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten in rekening te brengen.
2. Na 3 maanden is Koper verplicht de goederen af te nemen en zelf voor de opslag zorg te dragen. Koper blijft
verplicht alle speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen te voldoen.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden bij levering of na beëindiging van de werkzaamheden op een door
Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper
aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente.
4. Zekerheidstelling bij zakelijke kopers: bij een overeenkomst met een zakelijke Koper is de Verkoper
gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende
zekerheid van de Koper te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.
5. De koopprijs moet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of
compensatie onverwijld aan Verkoper worden voldaan.
6. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten welke Verkoper moet maken voor het behoud of de uitoefening
van zijn rechten komen integraal ten laste van koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat
de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen (verlengd
eigendomsvoorbehoud.) De verkochte goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van Verkoper totdat
Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin is de zakelijke Koper gerechtigd de goederen in het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.
2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe
om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te
nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. Er geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de
zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten
voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht
worden.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper,
de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verof
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
3. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden
(zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort
Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.
De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
toekomt.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Koper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van
door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper
toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop
strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
5. Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzicht van
Koper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.
6. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
7. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden
van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.
8. Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch
garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen.

Artikel 10 Vrijwaring

1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden
Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst
aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend
recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen
daardoor wordt aangetast.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
3. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van ten deze bedoelde
overeenkomsten, waarbij deze Uniforme Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door
de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper, in dier voege, dat Verkoper het recht heeft het geschil
te doen berechten door de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst

1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en
met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien: de Koper de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal
nakomen; de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat
hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden
gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
de wet en overeenkomst.
3. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij
uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de
Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen,
worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen.
5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van
de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de
Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Herroepingsrecht tijdens bedenktijd

1. De kosten voor het annuleren/ontbinden van de overeenkomst door de koper, bedragen:
- Binnen 7 werkdagen na bevestiging van de overeenkomst / zonder inmeten of bestellen door verkoper:
vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending. Koper maakt daarvan direct melding aan
de verkoper.
- Binnen 7 werkdagen na bevestiging van de overeenkomst / er is reeds ingemeten of besteld door
verkoper: vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending vermeerderd met minimaal 25%
van de orderwaarde in verband met reeds gemaakte of geplande kosten. Koper maakt daarvan direct
melding aan de verkoper.
- Vanaf 8 werkdagen na bevestiging van de overeenkomst / zonder inmeten of bestellen door de
verkoper: vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending vermeerderd met minimaal 25%
van de orderwaarde in verband met reeds gemaakte of geplande kosten. Koper maakt daarvan direct
melding aan de verkoper.
- Vanaf 8 werkdagen na bevestiging van de overeenkomst / er is reeds ingemeten of besteld door de
verkoper: vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending vermeerderd met minimaal 50%
van de orderwaarde in verband met reeds gemaakte of geplande kosten. Koper maakt daarvan direct
melding aan de verkoper.
2. Beperkingen of uitsluitingen van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd van zeven werkdagen – op
grond van de specifieke aard van de betreffende goederen – zullen duidelijk in het aanbod worden
vermeld. Het herroepingsrecht zal worden uitgesloten voor producten die door de Verkoper tot stand zijn
gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper.
3. De te retourneren goederen dienen bij terug-ontvangst door Verkoper onbeschadigd te zijn en verpakt
te worden in de originele verpakking.
4. Bij vooruitbetaling zal Verkoper het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan Koper terugbetalen. De
kosten van toezending zullen slechts worden terugbetaald indien Koper de gehele bestelling retourneert.
5. Dit artikel is niet van toepassing op de Koper niet zijnde consument.

Artikel 15 Acties & kortingen

1. Acties, Kortingspercentages en kortingen kunnen niet gecombineerd worden en gelden derhalve niet in
combinatie met andere kortingspercentages en kortingsacties.
2. Aanhuis Franchise bv behoudt het recht om acties eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
3. De acties zijn uitsluitend geldig binnen Nederland, tenzij anders aangegeven.
4. Aanhuis Franchise bv is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
5. In de gevallen waarin deze voorwaarden of de specifieke actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit
worden genomen door Aanhuis Franchise bv.
6. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over een actie dan kunt u contact opnemen met
onze serviceafdeling via het nummer 0547-275082 of mailen via service@woninginrichtingaanhuis.nl.


divider